Đối Tác

Số lượng đối tác và cộng tác viên của Global Memory Net đang tăng nhanh nhờ số lượng các dự án được trình bày. Các đối tác nội dung của chúng tôi được liệt kê ở cả phần Giới thiệu của mỗi dự án thu thập hình ảnh và ở cuối trang này. Các cộng tác viên nghiên cứu và phát triển liên quan đến công nghệ được liệt kê với các liên kết đến một số kết quả nghiên cứu được công bố chung được lựa chọn của chúng tôi.

Howard Wactlar, Đại học Carnegie Mellon

 • Digital Imagery for Significant Cultural and Historical Materials – An Emerging Research Field Bridging People, Culture, and Technologies
 • Enhanced Perspectives For Historical and Cultural Documentaries Using Informedia Technologies

Von-Eun Soo, Đại học Quốc gia Tsing Hua, Đài Loan

 • Using Sharable Ontology to Retrieve Historical Images
 • Automated Semantic Annotation and Retrieval Based on Sharable Ontology and Case-based Learning Techniques

James Z. Wang và Jia Li, Đại học Bang Pennsylvania

 • Machine annotation and retrieval for digital imagery of historical materials
 • Digital Imagery for Significant Cultural and Historical Materials – An Emerging Research Field Bridging People, Culture, and Technologies
 • Machine Annotation for Digital Imagery of Historical Materials Using the ALIP System
 • Interdisciplinary research to advance digital imagery indexing and retrieval technologies for Asian art and cultural heritage
 • Large-Scale Emperor Digital Library and Semantics-Sensitive Region-Based Retrieval

Piero Baglioni, Đại học Florence

 • Nanoparticle Technology Saves Cultural Relics: Potential for A Multimedia Digital Library

Jian-bo Shi, University of Pennsylvania

Cộng tác viên khác

 • Global Memory Net, 2003 on – US Library of Congress, Asian Division; Hainan University, Hainan, China; Shanghai Jiao-Tong U, Shanghai; Sichuan University, Chengdu, China; Tsurumi University, Yokohoma, Japan; University J. J. Strossmayer, Osijek, Croatia; Vietnam Museum of Ethnology, Hanoi, Vietnam, etc.
 • Chinese Memory Net, 2000-2002 – Peking University, Beijing; Tsinghua University, Beijing; Shanghai Jiao-Tong University, Shanghai, China; Academia Sinica, Taiwan; National Taiwan University, Taiwan.

Các dự án liên quan

 • Universal Library, Carnegie Mellon University
 • China-US Million Book Digital Library Project
 • India-US Million Book Digital Library Project