Điều Khoản Sử Dụng

Điều khoản sử dụng

Truy cập và sử dụng trang web này, Global Memory Net (“www.memorynet.org”) được cung cấp bởi Global Memory Net dưới sự giám đốc của Tiến sĩ Ching-chih Chen, Simmons College và tuân theo các điều khoản sau:

1. Bằng cách sử dụng memorynet.org, bạn đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các điều khoản này, các điều khoản này sẽ có hiệu lực ngay lập tức trong lần sử dụng Global Memory Net đầu tiên của bạn. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi tất cả các điều khoản sau đây, vui lòng không truy cập và / hoặc sử dụng memorynet.org.
2. Mạng Bộ nhớ Toàn cầu có thể thay đổi các điều khoản này bất kỳ lúc nào bằng cách đăng các thay đổi trực tuyến. Vui lòng xem lại các điều khoản này thường xuyên để đảm bảo bạn biết về bất kỳ thay đổi nào do Mạng Bộ nhớ Toàn cầu thực hiện. Việc bạn tiếp tục sử dụng memorynet.org sau khi các thay đổi được đăng có nghĩa là bạn đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các điều khoản được cập nhật và / hoặc sửa đổi này.

Sử dụng Mạng bộ nhớ Toàn cầu

1. Bạn không được sao chép, tái sản xuất, tái xuất bản, tải xuống, đăng, phát sóng, truyền tải, cung cấp cho công chúng hoặc sử dụng nội dung Global Memory Net theo bất kỳ cách nào ngoại trừ mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của riêng bạn. Bạn cũng đồng ý không điều chỉnh, thay đổi hoặc tạo tác phẩm phái sinh từ bất kỳ nội dung nào của Mạng Bộ nhớ Toàn cầu ngoại trừ mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của riêng bạn. Bất kỳ việc sử dụng nào khác đối với nội dung của Mạng Bộ nhớ Toàn cầu đều cần có sự cho phép trước bằng văn bản của Mạng Bộ nhớ Toàn cầu.
2. Bạn đồng ý chỉ sử dụng Global Memory Net cho các mục đích hợp pháp và theo cách không vi phạm quyền, hạn chế hoặc ngăn cản việc sử dụng và sử dụng Global Memory Net của bất kỳ ai khác. Các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm quấy rối hoặc gây đau khổ hoặc bất tiện cho bất kỳ người nào, truyền tải nội dung tục tĩu hoặc xúc phạm hoặc làm gián đoạn luồng đối thoại bình thường trong Global Memory Net.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm

1. Nội dung của Global Memory Net, bao gồm thông tin, tên, hình ảnh, hình ảnh, logo và biểu tượng liên quan đến hoặc liên quan đến Global Memory Net được cung cấp “NGUYÊN TRẠNG” mà không có bất kỳ đại diện nào hoặc bất kỳ hình thức bảo hành nào (cho dù rõ ràng hay ngụ ý theo luật pháp ) trong phạm vi được pháp luật cho phép, bao gồm các bảo đảm ngụ ý về chất lượng thỏa đáng, phù hợp cho một mục đích cụ thể, không vi phạm, khả năng tương thích, bảo mật và độ chính xác.
2. Trong mọi trường hợp, Global Memory Net sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào sau đây (cho dù những tổn thất đó có thể thấy trước, có thể thấy trước, đã biết hay cách khác): (a) mất dữ liệu; (b) mất doanh thu hoặc lợi nhuận dự kiến; (c) kinh doanh thua lỗ; (d) mất cơ hội; (e) mất thiện chí hoặc tổn hại đến danh tiếng; (f) tổn thất mà bên thứ ba phải gánh chịu; hoặc (g) bất kỳ thiệt hại gián tiếp, do hậu quả, đặc biệt hoặc mẫu mực nào phát sinh từ việc sử dụng Global Memory Net bất kể hình thức hành động nào.
3. Global Memory Net không đảm bảo rằng các chức năng có trong nội dung của Global Memory Net sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, các khiếm khuyết sẽ được sửa chữa hoặc Global Memory Net hoặc máy chủ cung cấp nó không có vi-rút hoặc lỗi.

Sở hữu trí tuệ

Tên, hình ảnh và biểu trưng nhận dạng Mạng Bộ nhớ Toàn cầu hoặc các bên thứ ba và các sản phẩm và dịch vụ của họ phải tuân theo bản quyền, quyền thiết kế và nhãn hiệu thương mại của Mạng Bộ nhớ Toàn cầu và / hoặc các bên thứ ba. Không có nội dung nào trong các điều khoản này sẽ được hiểu là trao bằng ngụ ý hoặc bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, bằng sáng chế, quyền thiết kế hoặc bản quyền nào của Global Memory Net, hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.

Đóng góp cho Mạng bộ nhớ Toàn cầu

1. Khi bạn được mời gửi bất kỳ đóng góp nào cho Global Memory Net (bao gồm mọi văn bản, ảnh, đồ họa, video hoặc âm thanh) mà bạn đồng ý, bằng cách gửi đóng góp của mình, để cấp Global Memory Net vĩnh viễn, miễn phí bản quyền, không quyền và giấy phép độc quyền, có thể cấp phép lại để sử dụng, tái sản xuất, sửa đổi, phóng tác, xuất bản, dịch, tạo các tác phẩm phái sinh từ, phân phối, biểu diễn, phát, cung cấp cho công chúng và thực hiện tất cả các quyền bản quyền và công khai đối với đóng góp của bạn trên toàn thế giới và / hoặc để kết hợp đóng góp của bạn vào các tác phẩm khác trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào hiện đã được biết đến hoặc sau này được phát triển cho toàn bộ thời hạn của bất kỳ quyền nào có thể tồn tại trong đóng góp của bạn và tuân theo các hạn chế về quyền riêng tư được quy định trong Chính sách quyền riêng tư của Global Memory Net . Nếu bạn không muốn cấp cho Mạng Bộ nhớ Toàn cầu các quyền nêu trên, vui lòng không gửi đóng góp của bạn cho Mạng Bộ nhớ Toàn cầu.
2. Bằng cách gửi đóng góp của bạn cho Global Memory Net, bạn đảm bảo rằng đóng góp của bạn là tác phẩm gốc của riêng bạn và bạn có quyền cung cấp nó cho Global Memory Net cho tất cả các mục đích nêu trên; không nói xấu; không vi phạm bất kỳ luật nào; bồi thường cho Mạng Bộ nhớ Toàn cầu đối với tất cả các khoản phí pháp lý, thiệt hại và các chi phí khác mà Mạng Bộ nhớ Toàn cầu có thể phát sinh do bạn vi phạm bảo hành nêu trên; và từ bỏ mọi quyền nhân thân trong đóng góp của bạn cho các mục đích gửi và xuất bản trên Global Memory Net và các mục đích nêu trên.

3. Bạn hiểu rằng những đóng góp của bạn phải phù hợp với lợi ích của Global Memory Net, cụ thể là trong các lĩnh vực văn hóa, lịch sử và di sản.
4. Bạn không được gửi bất kỳ tài liệu phỉ báng hoặc bất hợp pháp nào dưới bất kỳ hình thức nào trong Cộng đồng Mạng Bộ nhớ Toàn cầu. Điều này bao gồm văn bản, đồ họa, video, chương trình hoặc âm thanh.
5. Các quan điểm được thể hiện trong các lĩnh vực Cộng đồng Mạng Bộ nhớ Toàn cầu là của các thành viên của công chúng và không nhất thiết là của Mạng Bộ nhớ Toàn cầu

Sự an toàn:

Chúng tôi khuyên bạn KHÔNG tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào về bản thân hoặc bất kỳ ai khác (ví dụ: số điện thoại, địa chỉ nhà riêng hoặc địa chỉ email), và vui lòng không bao gồm địa chỉ bưu điện dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu bạn có một địa chỉ hữu ích để chia sẻ, hãy thông báo cho người tổ chức khu vực Cộng đồng có liên quan bằng cách sử dụng liên kết ‘Liên hệ với chúng tôi’ và họ sẽ quảng bá địa chỉ đó nếu họ thấy phù hợp.

Nếu bạn dưới 16 tuổi:

Vui lòng xin phép cha mẹ hoặc người giám hộ trước khi tham gia vào bất kỳ cuộc thảo luận nào về Global Memory Net. Không bao giờ tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào về bản thân hoặc bất kỳ ai khác (ví dụ: số điện thoại, địa chỉ nhà riêng hoặc địa chỉ email.

Nếu bạn vi phạm các Điều khoản Sử dụng này:

1. Nếu bạn không tuân thủ Quy tắc của Cộng đồng Mạng Bộ nhớ Toàn cầu, tài khoản của bạn có thể được đưa vào tình trạng kiểm duyệt trước hoặc tạm thời hoặc vĩnh viễn khả năng tham gia vào bất kỳ hoặc tất cả các khu vực của Cộng đồng Mạng Bộ nhớ Toàn cầu.
2. Nếu bạn đăng hoặc gửi nội dung xúc phạm hoặc không phù hợp ở bất kỳ đâu trên hoặc lên Global Memory Net và nếu Global Memory Net coi hành vi đó là nghiêm trọng và / hoặc lặp lại, Global Memory Net có thể sử dụng bất kỳ thông tin nào có sẵn về bạn để ngừng bất kỳ hành vi vi phạm nào nữa. Điều này có thể bao gồm việc thông báo cho các bên thứ ba có liên quan, chẳng hạn như chủ lao động, trường học hoặc nhà cung cấp email của bạn về các vi phạm.
3. Global Memory Net bảo lưu quyền sử dụng đóng góp của bạn, hoặc xóa bất kỳ đóng góp nào, hoặc thực hiện hành động chống lại bất kỳ tài khoản nào, bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì.