Bản Quyền

Sau đây cung cấp một số chi tiết liên quan đến các vấn đề bản quyền và các vấn đề về cả việc sử dụng và đưa vào Global Memory Net:

  • Hình ảnh được trình bày trong cơ sở dữ liệu này chỉ để xem, đánh giá, giáo dục trong lớp học và sử dụng cá nhân. Sử dụng cá nhân có nghĩa là chỉ sử dụng trong nhà hoặc nghiên cứu.
  • Mạng Bộ nhớ Toàn cầu và tài liệu trong đó không được sử dụng cho lợi ích cá nhân hoặc tài chính mà không được phép. Không được phép phân phối, sao chép hoặc bán tài liệu trên Global Memory Net.
  • Global Memory Net và những người đóng góp của nó sẽ cố gắng hết sức để ghi nhận tác giả nguồn của mỗi hình ảnh bằng cách cung cấp thông tin “quyền” thích hợp về quyền sở hữu. Nếu bạn tin rằng bất kỳ tài liệu nào được ghi không đúng cách, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể chỉnh sửa hoặc xóa hình ảnh khỏi trang web ngay lập tức. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Global Memory Net với các thông tin chi tiết khác.
  • Khi được cấp quyền, Mạng Bộ nhớ Toàn cầu đã sử dụng một số tài liệu ban đầu có sẵn dưới dạng điện tử hoặc bản in, với sự ghi nhận thích hợp cho nguồn. Nếu bạn tin rằng bất kỳ tài liệu nào được ghi có hoặc được sử dụng không đúng cách, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức để sửa chữa hoặc xóa khỏi trang web.
  • Bạn có nghĩa vụ xác định và tuân theo tất cả các hạn chế về bản quyền hoặc sử dụng của tài liệu được trình bày ở đây. Chúng tôi khuyến khích bạn điều tra các chính sách Sử dụng Hợp pháp bằng cách kiểm tra trên Trang web của Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ.
  • Bạn phải ghi có Global Memory Net và / hoặc đối tác đóng góp liên quan đến việc sử dụng bất kỳ hình ảnh nào trên Global Memory Net. Thông tin tín dụng cho mỗi mục xuất hiện với thông tin “quyền” cho mỗi hình ảnh. Thông tin bản quyền cũng được hiển thị trên hình mờ kỹ thuật số được tạo động trên mỗi hình ảnh.
  • Trang web là một hình thức xuất bản. Bạn phải xin phép trước khi có thể sử dụng bất kỳ hình ảnh hoặc tài liệu Global Memory Net nào khác trên trang web của bạn.
  • Việc sử dụng trái phép hoặc lạm dụng tài liệu được trình bày trên trang web này có thể bị truy tố tại các tòa án liên bang và tiểu bang ở Bang Massachusetts, theo luật bản quyền của Hoa Kỳ. Bạn đồng ý tuân theo các quy định này.